Opdateret 20. juni 2022

Ejegod Møllelaugs Bestyrelse

Forretningsorden - vedtaget 31. januar 2002

FORRETNINGSORDEN

FOR

EJEGOD MØLLELAUGS BESTYRELSE

 1. Møllelauget består af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter og konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
 1. Regnskabet føres af kassereren.
 1. Møllelauget afholder møde ca. 1 gang om måneden, undtaget i juli måned. Formanden kan indkalde til ekstra møder, hvis det skønnes nødvendigt, mødernes varighed er sat til at påbegynde kl. 19.00 og til at slutte kl. 21.00
 1. Formanden har ansvaret for, at dagsordenen bliver udsendt senest 8 dage før mødets afholdelse.
 1. Formanden, og i formandens fravær næstformanden, leder møderne.
 1. Bestyrelsesmedlemmerne har mødepligt. Forfald meddeles formand eller sekretær. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede.
 1. Suppleanterne deltager i Foreningsudvaldsmøder møder med taleret, men uden stemmeret.
 1. Bestyrelsen kan, hvis der er flertal herfor, indkalde andre til behandling af enkelte punkter på dagsordenen.
 1. Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg til behandling af særlige emner. Afgørelser i forbindelse med behandling af udvalgsarbejder træffes i bestyrelsen.
 1. Bestyrelsen udarbejder før hver generalforsamling en arbejdsplan og et budget for det kommende år.
 1. Beslutninger i bestyrelsen vedtages med simpelt flertal. Afstemninger sker ved håndsoprækning, dog skriftligt såfremt et medlem ønsker det. I tilfælde af stemmelighed, bortfalder sagen.
 1. Der udarbejdes referat af møderne. Referaterne godkendes ved næste møde.
 1. Formanden har ansvaret for, at de trufne beslutninger bliver udført.
 1. Bestyrelsen beslutter efter hvert møde, om der skal sendes meddelelser til pressen.

Forretningsordenen er vedtaget af bestyrelsen den 31. januar 2002.