Opdateret 20. juni 2022

Ejegod Møllelaugs Vedtægter

Vedtægter for Ejegod Møllelaug

§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Ejegod Møllelaug. Foreningen er hjemmehørende i Guldborgsund Kommune                   (tidligere Nykøbing F. Kommune)

§ 2 Formål

Foreningens formål er at vedligeholde, bevare og skabe interesse for Ejegod Mølle som et kulturhistorisk minde, som en turistmæssig attraktion og som et udflugtssted for byens borgere.

§ 3 Medlemskreds

Stk. 1

Som medlemmer optages enhver som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 2

Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket ved henvendelse til foreningens formand eller kasserer. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.

Stk. 3

Udmeldelse kan ske ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem med øjeblikkelig virkning.

Stk. 4

Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår.

§ 4 Generalforsamlingen

Stk. 1

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i april måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden ved brev til medlemmerne samt ved annoncering i den lokale dagspresse.

Stk. 3

Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfalden kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1.    Valg af dirigent

2.    Bestyrelsens beretning

3.    Godkendelse af regnskab

4.    Behandling af indkomne forslag

5.    Fastsættelse af kontingent

6.    Godkendelse af budget

7.    Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år, 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 2 suppleanter hvert år.

8.    Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

9.   Eventuelt.

Stk. 5

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest 1 måned før den ordinære generalforsamling.

Stk. 6

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke er medlem af bestyrelsen.

Stk. 7

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med et simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning.

Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot en mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet i formandens kundskab.

Stk. 2

Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§ 6 Foreningens daglige ledelse

Stk. 1

Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode. Bestyrelsen tiltrædes af en repræsentant for Nykøbing F. Kommune, som har taleret, men ikke stemmeret.

Stk. 2

Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3

Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen vælger formand, næstformand, kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Stk. 4

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 5

Formanden - og i hans fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønsker om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 6

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er tilstede.

§ 7 Ejegod Mølle

Den fredede mølle ejes af Guldborgsund Kommune (tidligere Nykøbing F. Kommune), men brugsretten og vedligeholdelsen er overdraget Ejegod Møllelaug.

§ 8 Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2

Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3

Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 4

Regnskabet revideres af den, på generalforsamlingen, valgte revisor.

Stk. 5

Kassereren samt formanden har lov til at hæve på møllelaugets konto ved kun deres egen underskrift, kassereren har lov til at benytte sig af netbank for at betale regninger og for lettere at kunne føre medlemsliste.

§ 9 Tegningsregler og hæftelser

Stk. 1

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i foreningen. Ved optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser der påhviler foreningen.

§ 10 Vedtægtsændringer

Stk. 1

Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal af de fremmødte på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2

Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 11 Opløsning

Stk. 1

Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal af de fremmødte på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2

Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver Guldborgsund Kommune (tidligere Nykøbing F. Kommune) til brug for Ejegod Mølle.

§ 12 Datering

Stk. 1

Således vedtaget for foreningens stiftende generalforsamling den 6. november 2002.

Dirigentens underskrift