Opdateret 20. juni 2022

Generalforsamling - tirsdag 26. april 2022

Generalforsamlingen havde følgende DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsens beretning v/formanden

  3. Godkendelse af regnskab

  4. Behandling af indkomne forslag

  5. Fastsættelse af kontingent

  6. Godkendelse af budget

  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer - 2 er på valg

      Børge Larsen og Preben Bonde - begge modtager genvalg    

  8. Valg af to suppleanter - Bjarne Schønbech og Lis Bentin valgt for 1 år

  9. Valg af revisor og revisorsuppleant  -

      Karen Christensen/revisor + Merete Larsen/suppleant valgt for 1 år

10. Eventuelt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kort referat af generalforsamlingen:

  1. Preben Bonde valgt til dirigent - generalforsamlingen lovligt indvarslet med annonce i 

      Folketidende 2.4.2022  samt mails og breve til samtlige medlemmer ult. marts.      

  2. Formandens beretning var en gennemgang af nyhedsbrevet "Året 2021 og lidt fra 2022

      på Ejegod Mølle" med få tilføjelser. Nyhesbrevet er sendt til alle medlemmer.

  3. Regnskab blev godkendt

  4. Indkomne forslag: a) Kontingentforhøjelse - behandles under punkt 5. b) Huslejestigning til

      Legetøjsmuseet. c) Forespørgsel om forhøjelse af det årlige tilskud fra kommunen. 

  5. Kontingent - forhøjes med kr. 25,- til kr. 125,- årligt fra 2023.

  6. Budget blev godkendt

  7. Børge Larsen og Preben Bonde blev genvalgt 

  8. To suppleanter - Bjarne Schønbech og Lis Bentin - valgt for 1 år

  9. Karen Christensen - genvalgt til revisor for 1 år - som revisorsuppleant

      Merete Larsen for 1 år   

10. Eventuelt - intet til referat.

Generalforsamlingen, der blev afholdt på Ejegod Mølle, Ejegodvej 4, var besøgt af 6 medlemmer.

Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig - se under faneblad "Bestyrelsen".